11 de desembre, 2008

PROGRAMA OFICIAL PER A LA TEMPORADA 2008/2009

CLUB DE COLOMS ESPORTIUS " LA SUCRONENSE"

NORMES:

1.La temporada comensa el dia 15 de novembre de 2008.

2.Les ensenyances seran: dilluns, dijous i divendres.

3.Dimarts, dimecres, dissabte i diumenge dies de solta. El soci que li quede la coloma fora de casa i no ho comunique a la junta sera sancionat amb 6 euros.

4.El club cridarà al soci que faja una falta lleu o greu. La falta lleu serà sancionada amb 6 euros i la falta greu amb 30 euros i s´obrirà expedient federatiu.

5.En tots els concursos que es celebren no farà falta presentar la xapa, excepte els federatius i els que en el moment axí ho determine la Junta Directiva. Els coloms guanyadors de concursos si que tindran que acreditar la xapa corresponent per poder obtenir el/els premis corresponents.

6.El colom que estiga més de deu dies en el dipòsit es portarà a la Federació. El colom que estiga més de tres dies en el dipòsit pagarà cinquanta céntims per dia.

7.Tots els socis tenen l´obligació de tenir els coloms i colomes, pintats amb les seues marques. Si no estan pintats pagaran cinc euros per colom i deu euros per coloma sense pintar.

8.En els concursos, els socis que vullguen entrar coloms deuran estar al corrent de les quotes socials, federatives, i no tinga deutes amb el club, si no, la Junta Directiva, decidirà la participació o no, d´aquestos en el/els concursos. Al mateix temps el socis que entren coloms als concursos organitzats per el Club i no porten les seues marques pintades, deuran pagar 3 euros per colom que estiga en aquestes circumstàncies.

9.El soci que solte una coloma serà sancionat amb 15 euros o 30 euros si es reincident.

10.El soci que tinga solta una coloma el dia de concurs serà sancionat amb 40 euros.

11.El soci que tanque una coloma de solta deurà entregar-la al Club i no guardar-la per als seus coloms. Si es descobert, serà sancionat amb 10 euros.

12.En tots els concursos l´import de l´inscripció es pagarà abans de la 3ª prova o quedarà descalificat.

13.El concurs de "vells" serà de 9 proves, distribuides en tres mànegues. El campió de cada mànega tindrà de premi un pernil. Es podran canviar els coloms fins la 2ª mànega, pagant un suplement del 25%.

14.Els concurso començaran a partir del canvi d´hora.

15.El concurs de "joves" constarà de sis proves en 2 mànegues, i el campió de la primera mànega guanyarà un pernil. El concurs serà per la vesprada, antes del concurs de "vells".

16.Tots els coloms que concursen deuran estar sellats amb el segell original del club.

17.El soci que no tingua la llicència federativa no podrà volar coloms, comprar anelles, concursar,...

18.En tots els concursos la màxima autoritat son els arbits, sempre aplicant el reglament esportiu, reglament de la Federació o local.

19.La coloma s´esquivarà del "puesto"als cinc minuts, i als deu puntuaran.

20.Els segells del club, deuen estar al servici del soci en el local del club, el soci que vullga emportar-se´ls , sempre amb el consentiment de la Junta Directiva, deurà pagar una fiança de 10 euros, i tornar-lo als tres dies seguents, si no pagarà 30 euros de denuncia.

21.En cas de canvi de marques una vegada començada la temporada, s´abonaran 20 euros.

22.Els arbits per a tots els concursos locals seran de Sueca, menys en el concurs del "poble "i l"a ribera", que els designarà la Junta Directiva.

23.Durant els concursos no es podran soltar coloms en el poble ni en els picaderos per la vesprada.

24.Els socis que tanquen coloms, que no siguen d´ells, l´entregaran al club.

25.La "cistella de nadal" es desenvoluparà en 4 proves de calificació, en la que els guanyadors obtindràn, a més a més,dels premis que dictamine la Junta Directiva, places per al comarcal.

26.La data limit per a pagar les quotes del club i federatives serà el 31 de desembre de 2008.


nota: La Junta Directiva es reserva el dret de modificar algun reglament en qualsevol moment, sempre comunicant-ho amb el temps reglamentari en assemblea.

PREUS DE QUOTES I LLECÈNCIA FEDERATIVA:

-QUOTA SOCIAL...................55 EUROS
-COLOMES................................5 EUROS
-FEDERATIVA ADULTOS...45 EUROS
-FEDERATIVA XIQUETS/ES...GRATUITA ALTA
-FEDERATIVA JUBILATS.......40 EUROS
-FEDERATIVA JUVENIL..........40 EUROS
-FEDERATIVA INFANTIL........35 EUROS
LA JUNTA DIRECTIVA DL CLUB LA SUCRONENSE


10 de desembre, 2008

COMARCALS

EL PASSAT 7 DE DESEMBRE ES REALITZÀ UNA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA A LA SOCIETAT DE COLOMBICULTURA DE SUECA, PER PODER ACORDAR EL REPARTIMENT DE LES DIFERENTS PLACES CORRESPONENTS AL COMARCAL QUE ES REALITZARÀ EN EL CLUB EL CANO.


-S´ACORDÀ REPARTIR DUES PLACES PER SOCI QUE ESTIGUÉS AL CORRENT DE LES QUOTES, FEDERATIVES I LOCALS.

-TENINT DE TEMPS PER PAGAR LES PLACES FINS AL DIA 16-12-2008.

-LES PLACES SOBRANTS S´ASIGNARAN ALS PRIMERS SOCIS QUE LES PAGUEN, ES A DIR, AQUELLS QUE NO L´INTERESEN LES PLACES LES PODRÀ PASSAR O RENUNCIAR.