25 de febrer, 2009

ACTA DE LA REUNIÓ DOS RIBERES

Acta de la reunió celebrada en Fortaleny el dia 6 de febrer de 2.009.
A les 19:45 h del divendres 6 de febrer de 2009 es celebra en la Casa de la Cultura de Fortaleny una reunió on estaven convocats tots els presidents dels clubs de les Dos Riberes per a tractar els punts de I'ordre del dia pels quals havien sigut convocats. Els punts de I'ordre del dia eren els següents:
1. Resumen: despeses e ingressos temporada 2.008
2. Tractar si s'otorga un colom gratis per comarca¡ a un juvenil.
3. Entrega de sol-licituds debudament complimentades per part deis clubs per a poder realitzar els comarcals i la final.
4. Assignació de comarcals de primera, segon ronda i final. 5. Rocs i preguntes.
Els clubs que van estar representats a la reunió van ser: Albalat de la Ribera, Favara, Corbera, Llauri, Benicull, Sueca "Canos", Sueca "Sucronense", Cullera, Cullera "Brosquill", Guadassuar, Massalaves, Fortaleny, Riola, Polinya del Xuquer i Senyera.
Per tal de tractar el primer punt del dia s'entrega un full explicatiu de les despeses de la competició de I'any 2.008.
Es passa a debatre el quart punt: Assignació de comarcals de primera, segon ronda i la final. S'arreplegaren les sol-licituds de concursos per part dels clubs i les sol-licituds eren les següents:
• Primera ronda: Massalaves, Corbera i Favara.
• Segon ronda: Massalaves, Cullera i Polinya del Xuquer.
• Final: Cullera, Favara i Fortaleny.
Primerament es passa a concedir la Final. Com que Cullera havia demanat la Final i el club que organitza segon ronda no pot fer la final queda exclosa. Es vota per vot secret i el resultat foren 11 vots a Fortaleny, 2 vots per a Favara i un nul. Per tant la final la realitzará Fortaleny en les dates establides per la junta directiva.
En primer ronda ja que del grup 1 sols havia demanat comarcal Massalaves se li concedeix el comarcal. Per a I'altre comarcal estava Favara i Corbera. Es vota per vot secret guanyant Corbera amb 9 vots per 4 de Favara. Un vot estava en blanc. Per tant els comarcals de primer ronda es realitzaran en Massalaves (Grup 1) i Corbera (Grup 2). L'entrega de guies será el 9 de març. El nombre de places que li corresponen a cada club seran assignades segons el nombre de llicencies i s'enviará la relació als clubs. Als clubs del Grup 1 es correspondran places en el comarcal de Massalaves i als del Grup 2 en el de Corbera. Si el dia 21 de marg algun dels dos comarcals no es puguera realitzar perqué no s'ha cobert el mínim de places el realitzaria Favara. En els dos comarcals les proves serien dimarts i dissabte.
En segon ronda al no haver peticions per part del grup 1 les dos poblacions del grup 2 que van demanar comarcal el realitzaran. Aquests dos pobles son Polinyá del Xúquer i Cullera. Al ser els dos pobles del grup 2 no es fara assignació de places per grups. A cada club li correspondran places en els dos comarcals depenent del nombre de llicencies que tinga. L'entrega de les guies Sara el 13 d'abril. Si el dia 22 d'abril algun dels dos comarcals no es puguera realitzar perqué no s'ha cobert el mínim de places el realitzaria Favara. I En Cullera les proves seran dilluns i divendres. En Polinyá del Xúquer les proves seran dimarts i dissabte.
Arbitraran tant els comarcals com la final arbitres de la comarca.
En quan a l'assignació d'una plaga gratis per a un juvenil o infantil es va decidir que el club organitzador del comarcal proposaria els aspirants(utilitzant la sol-licitud corresponent) i la junta directiva decidiria si els aspirants reuneixen els requisits per a que se'ls puga assignar la plaga. En cas d'haver ne mes d'un aspirant es realitzaria a sorteig.
En el punt de precs i preguntes es va proposar que a l'any tindre la deferéncia en Favara, ja que enguany no se li havia concedit competició i la havia demanada , de que en cas de demane competició se li done preferéncia. Es vota a ma alçada amb 12 vots a favor, 1 vot en contra i una abstenció.
Sense res mes que debatre es va concloure la reunió.

02 de febrer, 2009

ESPECIAL JOVENS

El proper diumenge 8 de Febrer començarà l´ESPECIAL JOVENS 2009, a la SOCIETAT LA SUCRONENSE de Sueca.

Constarà de quatre proves, que es faran els diumenges, les dates seràn: 8,15,22 i 1 de Febrer i març .

Entre els premis que tindràn el sis primers guanyadors , ademés del que estimen la Junta, obtindran plaça per al COMARCAL DE FAVARA.

AÇÓ ES UN OPORTUNITAT QUE NO ES DEU DEIXAR, ¡APUNTEU COLOMS QUEDA POC DE TEMPS!